1. عناوین آموزشی
  • معرفی دوره
  • تابع COUNT
  • تابع COUNTIF
  • تابع COUNTIFS
  • تابع IFERROR
  • تابع TRANSPOSE
  • معرفی تابع OFFSET
  • استفاده از تابع OFFSET
  • جمع داینامیک با OFFSET و SUM
  • محاسبه N رکودر آخر با تابع OFFSET و ترکیب آن با توابع دیگر
  • تابع IF و IFS
  • تابع TEXTJOIN, CONCAT, CONCATENATE
  • تابع SWITCH
  • معرفی تابع MATCH , INDEX و ترکیب آنها
  • تابع LOOKUP
  • تابع VLOOKUP و HLOOKUP
  • تابع XLOOKUP
  • تابع AVERAGEIF , AVERAGEIFS
  • تابع AVERAGE , AVERAGEA
  • تابع HYPERLINK
  • بررسی 8 تابع متنی در اکسل
  • توابع ROW , ROWS , COLUMN , COLUMNS
  • تابع CODE و CHAR
  • توابع EVEN , ODD , ISEVEN , ISODD
  • تابع MAX , MIN , MAXIFS , MINIFS
  • تابع POWER , SQRT
  • تابع SUM , SUMIF
  • تابع CHOOSE
  • تابع AND , OR و ترکیب آنها با IF
  • تابع LARGE , SMALL
  • تابع SORT
  • تابع SEQUENCE
  • تابع SORTBY
  • تابع FILTER
  • تابع UNIQUE
  • تابع RANDARRAY