1. مقدمه و نصب پایتون Python
  این محتوا نمره دارد
  • تاریخچه، فلسفه و ویژگی های پایتون Python
  • نصب و تنظیمات پایتون Python
  • آزمون فصل 1
 1. محیط های کار با پایتون Python
  این محتوا نمره دارد
  • پایتون در نقش یک ماشین حساب Calculator قسمت اول
  • پایتون در نقش یک ماشین حساب Calculator قسمت دوم
  • محیط اینتراکتیو IDLE
  • اجرای یک برنامه پایتون به شیوه های مختلف
  • محیط های iPython و Jupyter
  • محیط Colab
  • محیط Visual Studio Code - VS Code
  • افزونه های VS Code
  • آزمون فصل 2
 1. متغیرها در پایتون - Python Variables
  این محتوا نمره دارد
  • متغیرها - Variables (در حالت کلی و در پایتون)
  • آپدیت متغیرها، نوع متغیر، نامگذاری و کلید واژه ها
  • عملگرها (Operations) و عملوندها (Operators)، کامنت گذاری (Comments)، تغییر نوع (Type) و قراردادهای نامگذاری
  • آزمون فصل 3
 1. جملات شرطی - Conditional Statements
  این محتوا نمره دارد
  • ورودی کیبورد - Keyboard Input
  • جریان شرط در خودپرداز ATM - قسمت اول
  • جریان شرط در خودپرداز ATM - قسمت دوم
  • ساختارهای بولی - Boolean Expression
  • عملگرهای منطقی - Logical Operators
  • ساختار Try Except
  • آزمون فصل 4
 1. توابع در پایتون - Functions
  این محتوا نمره دارد
  • معرفی تابع - Function
  • توابع ریاضی - Math Functions
  • مقایسه تابع در پایتون و در ریاضیات
  • پارامترهای تابع - Function Parameters
  • آرگومان های پیش فرض - Default Arguments
  • تعداد دلخواه آرگومان - Flexible Arguments
  • وارد کردن تابع - Import Functions
  • آزمون فصل 5
 1. رشته ها در پایتون - Strings
  این محتوا نمره دارد
  • برش رشته ها - Strings Slicing
  • پیمایش روی رشته ها - Traversal
  • متدهای رشته ها - Strings Methods
  • قالب بندی رشته ها - F-strings
  • آزمون فصل 6
 1. ساختارهای داده - Data Structures
  این محتوا نمره دارد
  • معرفی لیست ها - Lists
  • متدهای لیست ها - List Methods
  • توابع روی لیست ها - Functions on Lists
  • چندتایی ها - Tuples
  • مجموعه ها - Sets
  • معرفی دیکشنری ها - Dictionaries
  • متدهای دیکشنری - Dictionary Methods
  • آزمون فصل 7
 1. حلقه ها و تکرارها - Loops and Iterations
  این محتوا نمره دارد
  • بازی حدس عدد - Guess Number Game
  • حلقه While
  • حلقه For
  • یافتن اعداد فیثاغورسی - Pythagorean Numbers
  • آزمون فصل 8
 1. کار با فایل ها و محیط های مجازی - File Handling and Virtual Environments
  این محتوا نمره دارد
  • کار با فایل ها - File Handling
  • بلاک With و یک مثال
  • محیط های مجازی - Virtual Environments
  • آزمون فصل 9
 1. آزمون
  این محتوا نمره دارد
  • آزمون پایان دوره