1. مقدمه و نصب نرم افزار
  • نصب نرم افزار متلب MATLAB
 1. محیط و دستورات اساسی در متلب MATLAB
  این محتوا نمره دارد
  • معرفی نرم افزار متلب
  • بررسی محیط نرم افزار متلب
  • متلب به عنوان یک ماشین حساب
  • متغیرها و انتساب - Variables, Assignment
  • دستورات clc, clear, disp
  • محاسبات ساده و عدد گذاری در فرمول
  • ذخیره متغیرها - Save Variables
  • عملگر نقطه ویرگول - Semicolon
  • انواع خطاها در متلب - Error Types
  • دستور format
  • انواع داده ها - Data Types
  • آرایه ها - َArrays
  • ساخت ماتریس - Matrix
  • دستورات size و length
  • دسترسی و تغییر درایه های یک آرایه
  • عملگر دو نقطه - Colon
  • تابع linespace
  • چند دستور مفید در ماتریس ها
  • عملیات ساده روی ماتریس ها
  • توابع محاسباتی - Computational Functions
  • معرفی چند تابع برای تولید داده - Generate Data
  • آشنایی با محیط ادیتور (Editor) و ایجاد M-File
  • دستورات help و doc
  • فرمان Who و Whos
  • آزمون فصل اول
 1. رسم نمودار در متلب - Plotting
  این محتوا نمره دارد
  • ترسیم نمودارهای دو بعدی - Two-Dimensional Graphs
  • دستورات کاربردی در ترسیم نمودار
  • تولید موج های مثلثاتی - Triangular Waves
  • فرمان های hold on و hold off
  • نمایش چند منحنی در یک پنجره نمایش Plot Window
  • دستور axis
  • نمودار سطح (Area)، ملیه ای (Stem) و ستونی (Bar)
  • نمودار هیستوگرام - Histogram
  • نمودار پراکندگی - Scatter
  • نمودار دایره ای - Circular
  • رسم مستطیل دو بعدی - Two-Dimensional Rectangle
  • رسم چند ضلعی ها با دستور Patch
  • رسم نمودارهای سه بعدی - Three-Dimensional Graphs
  • آزمون فصل دوم
 1. فرمان های کنترلی - Control Commands
  این محتوا نمره دارد
  • عبارت های شرطی - Conditional Statements
  • فرمان if
  • فرمان while
  • دستورات break و continue در حلقه ها
  • فرمان for
  • فرمان switch-case
  • ساختار try و catch
  • آزمون فصل سوم
 1. ایجاد توابع - Creating Functions
  این محتوا نمره دارد
  • توابع در متلب - Functions
  • ساختار کلی یک تابع
  • ذخیره کردن اجزای توابع - Save Functions
  • آزمون فصل چهارم
 1. آمار مقدماتی و تحلیل داده ها - Preliminary Statistics, Data Analysis
  این محتوا نمره دارد
  • توابع کاربردی، توابع آمار مقدماتی - Statistics Functions
  • توابع چولگی (Skewness)، کشیدگی (Kurtosis)، کوواریانس (Covariance) و ضریب همبستگی (Correlation)
  • مرتب سازی داده - Data Sorting
  • جستجو کردن داده ها - Searching Data
  • فراخوانی فایل اکسل - Import Excel File
  • آزمون فصل پنجم
 1. حل مسائل جبری در متلب - Solving Algebraic Problems
  این محتوا نمره دارد
  • تعریف متغیرها به صورت سمبلیک (نمادین) - Symbolic Variables
  • دستور sym و syms
  • یافتن متغیرهای سمبلیک در یک عبارت سمبلیک - Symbolic Expression
  • جایگزین کردن متغیر سمبلیک
  • عملیات روی اعداد سبملیک - Symbolic Numbers
  • بسط، فاکتور گیری و ساده کردن عبارت جبری
  • مشتق تابع سمبلیک - Derivative
  • مشتق جزئی - Partial Derivative
  • حد تابع - Limit
  • انتگرال نامعین - Indefinite Integral
  • انتگرال معین - Definite Integral
  • حل معادلات - Solving Equations
  • حل معادلات چند متغیره
  • حل دستگاه معادلات
  • حل معادلات دیفرانسیل
  • حل دستگاه معادلات دیفرانسیلی
  • نمودار تابع صریح - Explicit Function Diagram
  • نمودار توابع ضمنی (غیر صریح) - Implicit Function Diagram
  • نمودار سه بعدی - Three-Dimensional Diagram
  • نمودار سطح - Surface Diagram
  • نمودار توابع قطبی - Polar Functions Graphs
  • ابزار محاسباتی جالب سمبلیک
  • جمع مقادیر یک سری
  • سری تیلور - Taylor Series
  • آزمون فصل ششم
 1. حل مسائل علمی - مهندسی - Scientific & Engineering Problems
  • مسائل جایگذاری - Placement Problems
  • مسائل جایگذاری و رسم نمودار
  • مسائل جایگذاری و فرمان های کنترلی
  • مسائل با فرمان های کنترلی
 1. آزمون پایان دوره
  این محتوا نمره دارد
  • آزمون نهایی